Herroepingsrecht


(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn.)


Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om dit contract binnen een maand zonder opgave van redenen te herroepen.

De opzegtermijn is één maand vanaf de dag
- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, mits u één of meer goederen in één bestelling heeft besteld en deze in één keer wordt of wordt geleverd;
- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, als u meerdere goederen in één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;
- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft genomen, als u goederen hebt besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen ( Max Wagner GmbH, Zum Brandler Bühl 3, 82393 Iffeldorf, telefoonnr.:
017661319930, e-mailadres: info@rollink-koffer.de ) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief of
een e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website (https://rollink-koffer.de/). Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.


Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van herroeping


Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij bericht hebben ontvangen dat u deze overeenkomst herroept, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.
U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres:

Maart Logistics Hamburg GmbH

Gut Heinrichshof 12

22969 Witzhave

 


Redenen voor uitsluiting of vervaldatum


Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten


- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de
consument relevant is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig zal worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar niet eerder dan 30 dagen na
totstandkoming van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde gebonden is aan schommelingen in de markt waarop de ondernemer zich bevindt
heeft geen invloed;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.


Bij contracten vervalt het herroepingsrecht voortijdig


- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending, indien
hun zegel is na levering verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na de verbreking is verbroken
levering is verwijderd.


Voorbeeld herroepingsformulier


(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan Max Wagner GmbH, Zum Brandler Bühl 3, 82393 Iffeldorf, e-mailadres: info@rollink-koffer.de:
- Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
de levering van de volgende dienst (*)


- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)
- Naam consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)
- Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.